Latvian English Russian
header
Nights Stay
 
newsletter_header subscribe_btn

Islande Hotel BOULINGS

B?rnu pas?kumu organiz?šana bouling? R?g?: dzimšanas dienas, izlaidumiKorporat?vu pas?kumu organiz?šana bouling? R?g?

Islande Boulings - t? ir br?niš??ga iesp?ja iepriecin?t savu ?imeni, draugus un kol??us ar boulinga turn?ru!

Boulings - t? ir aizraujoša sp?le, akt?va atp?ta, neparasta izklaide.

  • boulinga z?le ar 6 celi?iem
  • 2 biljarda galdi
  • Karaoke
  • Sp??u autom?ti

B?r? pieejamas da??das uzkodas un dz?rieni, k? ar? ?paša ?dienkarte b?rniem.
M?s noorganiz?sim Jums skaistus sv?tkus vai korporat?vus pas?kumus.

Sv?tdien?s – “?imenes diena”

Gaid?m vec?kus un b?rnus.
Speci?ls pied?v?jums vis?m ?imen?m.

L?dzam rezerv?t celi?u iepriekš!

Darba laiks:

August? boulings ir sl?gts, gaid?sim J?s septembr?!

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Sv?tdiena

Karaoke - cenas:

Otrdiena, 
Ceturtdiena
19:00 - 22:00 15.65€/st
Piektdiena 19:00 - 23:00 15.65€/st
Sestdiena 12:00 - 18:00
18:00 - 23:00
11.-€/st
15.65€/st
Sv?tdiena

12:00 - 18:00
18:00 - 21:00

8.50€/st
15.65€/st

Boulings - cenas:

Otrdiena, 
Ceturtdiena
19:00 - 22:00 13.50€/st
Piektdiena 19:00 - 23:00 13.50€/st
Sestdiena 12:00 - 18:00
18:00 - 23:00
8.50€/st
13.50€/st
Sv?tdiena 12:00 - 21:00 5.97Ls/st  8.50€/st

Boulings - telpu noma:

Otrdiena, 
Ceturtdiena
l?dz 18:00
18:00 - 21:00
49.20Ls/st  70.-€/st
66.77Ls/st  95.-€/st
Piektdiena -
Sv?tdiena
12:00 - 23:00 66.77Ls/st  95.-€/st

Nomas cen? iek?auti apavi un autost?vvieta.

Inform?cijai:

e-pasts bowling@islandehotel.lv
t?lrunis +371 67608011
Fakss +371 67608001